Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte site


process:phase02:initial

Direcții strategice propuse

Grupul de lucru I - Servicii sociale și de mediu, proprietate, lemn și industrie
Direcția strategică 1: Creșterea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră
Pădurile au o pondere mai mare în suprafața României urmărindu-se o extindere a vegetației forestiere pe cât mai multe suprafețe cu potențială utilizare forestieră
Direcția strategică 2: Furnizarea cu continuitate a serviciilor ecosistemice
Pădurea își îndeplinește cu continuitate funcțiile la un nivel stabilit ca obligatoriu și agreat de societate, iar depășirile necesare ale acestui nivel sunt specificate și susținute activ
Direcția strategică 3: Creșterea rolului socio-cultural al pădurilor
Pădurile joacă un rol sporit în furnizarea către societate a serviciilor recreative și sanogene urmărind spiritul respectului față de mediul natural și față de proprietarul terenului
Direcția strategică 4: Stimularea viabilității financiare a proprietății forestiere
Sprijinirea creșterii valorii proprietății forestiere și a investițiilor pe termen mediu și lung prin asigurarea viabilității financiare a gestionării responsabile a pădurilor pentru a spori interesul menținerii acestora în proprietate
Direcția strategică 5: Continuitatea producției sustenabile de lemn
Pădurile sechestrează carbon la un nivel cât mai apropiat de potențialul lor maxim stațional și furnizează cu continuitate sortimente superioare de masă lemnoasă.
Direcția strategică 6: Diminuarea impactului socio-ecologic al activităților de exploatare
Exploatarea lemnului se realizează prin utilizarea unor metode prietenoase cu mediul și cu luarea în considerare a reducerii impactului negativ social.
Direcția strategică 7: Susținerea valorificării superioare și multi-ciclice a lemnului
Favorizarea industrializării sortimentelor superioare de lemn și promovarea utilizărilor multi-ciclice ale lemnului pentru a contribui la efortul de stocare pe termen lung a carbonului, dar și pentru a păstra o piață activă a lemnului autohton
Direcția strategică 8: Asigurarea competitivității și legalității pe piața lemnului
Piața lemnului este etică și competitivă, competitorii asigurând transparența și legalitatea lanțului de aprovizionare cu produse lemnoase.
Direcția strategică 9: Dezvoltarea socio-economică a comunităților locale
Creșterea valorii adăugate pe plan local prin folosirea bunurilor și serviciilor furnizate de pădure.
Direcția strategică 10: Asigurarea securității energetice pentru comunitățile vulnerabile
Integrarea surselor de energie pe biomasă și alternative și eficientizarea acestora pentru echilibrarea locală a cererii și ofertei de lemn de foc
Grupul de lucru II – Schimbări climatice, biodiversitate și arii protejate, funcționalitatea și starea pădurilor
Direcția strategică 1: Consolidarea sistemului de management al rețelei naționale de arii protejate
Un sistem unitar de arii naturale protejate, reprezentativ pentru conservarea biodiversității, fundamentat științific și administrat profesionist
Direcția strategica 2: Integrarea conservării biodiversității în managementul forestier
Ecosisteme forestiere naturale, stabile, cu valoare ridicată a biodiversității inclusiv în păduri gospodărite activ
Direcția strategică 3: Conservarea resurselor genetice
Menținerea unui nivel corespunzător de diversitate genetică în vederea asigurării adaptabilității populațiilor și speciilor într-un mediu în schimbare
Direcția strategică 4: Management adecvat pentru stabilitatea ecosistemelor forestiere
Gospodărirea silvică integrează opțiunile stabilite și testate pentru adaptarea ecosistemelor forestiere la perturbațiile tot mai frecvente inclusiv în contextul schimbării climatice
Direcția strategică 5: Management adecvat pentru contribuția sectorului forestier la o economie neutrală climatic
Stimularea reducerilor de emisii prin îmbunătățirea modului de utilizare a terenurilor și produselor din lemn și administrarea cantităților de gaze de seră
Grupul de lucru III – Reglementare și finanțare, administrație silvică, educație, cercetare și comunicare
Direcția strategică 1: Eficientizarea sistemului de educare, conștientizare și comunicare
Educația forestieră se face în mod sistematic pentru creșterea gradului de conștientizare al societății asupra problemelor de mediu
Direcția strategică 2: Fundamentarea și evaluarea riguroasă a politicilor forestiere
Politica forestieră are obiective clare și transparente, fundamentate pe date certe și monitorizată continuu prin indicatori relevanți
Direcția strategică 3: Eficientizarea cadrului de reglementare a sectorului
Cadru simplificat, coerent și eficient de reglementare a gestionării pădurilor.
Direcția strategică 4: Eficientizarea și transparentizarea cadrului de administrare a pădurilor
Administrație silvică eficientă și transparență totală a actului administrativ în pădurile proprietate publică.
Direcția strategică 5: Profesionalizarea administrației silvice
O administrație silvică profesionistă, cu un sistem eficient de control al performanțelor.
Direcția strategică 6: Eficientizarea și transparentizarea sistemului de control al aplicării reglementărilor
Controlul exercitat de autoritate este eficient (urmărește problemele reale și importante) și transparent (se face după reguli corecte și explicite).
Direcția strategica 7: Asigurarea legalității pe piața lemnului
Sistem eficient și transparent de evaluare, autorizare și punere în piață a lemnului bazat pe cerințele de europene de plasare a lemnului pe piață în scopul urmăririi legalității și trasabilității intrărilor.
Direcția strategică 8: Creșterea rolului și a gradului de adaptare a cercetării în sectorul forestier
Cercetare aplicativă aduce beneficii evidente în practica forestieră, adresând problemele prioritare și actuale ale sectorului.
Direcția strategică 9: Consultarea periodică și susținută a factorilor interesați
Dezvoltarea unui mecanism de consultare a celor interesați de sectorul forestier în vederea comunicării, evaluării și ajustării politicii forestiere.
process/phase02/initial.txt · Ultima modificare: 2020/11/03 12:26 de către administrator