Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte site


about:methodology

Cadrul metodologic

Metodologia de lucru propusă pentru consultarea factorilor interesați este adaptată atributelor enumerate mai sus. Adițional, ea își propune și adaptarea la contextul pandemic, de aceea se bazează în mod esențial pe utilizarea de instrumente on-line.

Factorii interesați s-au înscris în mod instituțional sau voluntar ca specialiști sau reprezentanți ai societății civile în proces optând pentru unul sau mai multe dintre grupurile de lucru/ariile tematice definite prin procesul preliminar de consultare.

Consultarea se bazează pe o abordare de la general (viziune și principii) la particular (obiective și măsuri) bazată pe o schemă îndeobște acceptată a procesului de identificare și formulare a opțiunilor strategice.

Ea pleacă de la presupunerea că la nivel de principii directoare și direcții generale de acțiune (așa cum sunt ele definite mai jos) șansele de întrunire a consensului sunt mai ridicate, în timp ce, pe măsura detalierii obiectivelor specifice și a măsurilor necesare, se vor contura poziții diferite ale factorilor interesați. Metodologia asigură cadrul prin care participanții sunt consultați pe rând, asupra principiilor directoare, direcțiilor strategice, obiectivelor și măsurilor necesare.

Etapa I: Constituirea grupurilor de lucru și definitivarea metodologiei

Această etapă presupune înscrierea principalilor factori interesați pe grupuri de lucru și arii tematice. Fiecare grup de lucru va avea desemnat câte 2 raportori (câte unul din partea celor două universități) și un secretariat (cu sprijinul autorității centrale responsabile). În grupurile de lucru dialogul va fi gestionat în mod obiectiv de către cei doi raportori iar secretariatul care va asigura transparența procesului pe toată durata sa. Documentele rezultate ca urmare a activității grupurilor de lucru urmează a fi reunite, cu eliminarea suprapunerilor, în documentul integrat ce se constituie în obiectivul principal al acestui demers, de către o echipă de integrare formată din 8-10 membri desemnați de cele două universități (inclusiv raportorii). Acest document integrat va fi suspus dezbaterii publice.

În această etapă se va elabora și metodologia pentru consultarea factorilor interesați, asupra acestei metodologii urmând a fi informați în detaliu și participanții.

Etapa II: Consultarea principalilor factori interesați cu privire la principiile directoare și direcțiile strategice de acțiune

Etapa presupune încercarea de a se obține consens între factorii interesați cu privire la cadrul principial de formulare a opțiunilor strategice și la direcțiile strategice. Etapa include:

  • Completarea de către participanți a unor chestionare privind principiile directoare și direcțiile strategice, cu variante prezente deja în documente programatice propuse la nivelul sectorului ( la nivel global, european și/sau din alte țări cu condiții apropiate României) dar și posibilitatea de a fi formulate alte principii sau direcții strategice. Centralizarea chestionarelor va fi realizată cu sprijinul secretariatului.
  • Desfășurarea unei întâlniri cu membrii grupurilor de lucru în scopul obținerii, pe baza medierii raportorilor a unui consens cât mai larg între participanți privind direcțiile strategice ce necesită a fi abordate cu prioritate.
  • Pe baza discuțiilor din cadrul întâlnirilor din grupurile de lucru, în cadrul echipei de integrare formată din 8-10 membri desemnați de cele două universități (inclusiv raportorii)se va realiza un document de etapă, cu principiile directoare și direcțiile strategice ce va fi diseminat tuturor participanților.

Etapa III. Consultarea factorilor interesați privind obiectivele specifice și a măsurilor necesare

Etapa presupune identificarea opțiunilor participanților cu privire la obiectivele specifice și la măsurile necesare pentru fiecare din direcțiile strategice rezultate ca urmare a finalizării etapei I. Ea include:

  • Completarea de către participanți a unor chestionare structurate pentru fiecare grup de lucru ce vor da posibilitatea participanților de a menționa, pentru fiecare obiectiv specific propus: măsurile necesare, parteneri de implementare, proiecte propuse, contribuția strategică, indicatori de monitorizare, riscuri, costuri beneficii, etc. Centralizarea chestionarelor va fi realizată cu sprijinul secretariatului.
  • Analiza chestionarelor și structurarea răspunsurilor (opțiunilor) în vederea dezbaterii într-o întâlnire ulterioară
  • Desfășurarea unor întâlniri cu membrii grupurilor de lucru în scopul prezentării și discutării opțiunilor privind obiectivele specifice și măsurile descrise de către participanți prin intermediul chestionarelor
  • Pe baza discuțiilor din cadrul întâlnirilor din grupurile de lucru, în carul echipei de integrare se va realiza un document de etapă, cu obiectivele și măsurile ce au rezultat din opțiunile participanților.

Etapa IV. Elaborarea documentului de sinteză și dezbaterea publică a acestuia

Etapa se va desfășura în cadrul echipei de integrare și va consta în centralizarea și prezentarea opțiunilor strategice ale participanților în ceea ce privește principiile directoare, direcțiile de acțiune, obiectivele și măsurile. Schița documentului va fi consultată cu participanții, comentariile și sugestiile ce se vor primi se vor documenta și include în documentul final ce va fi înaintat autorității centrale responsabile.

Rezultatele procesului de consultare publică, pe fiecare arie tematică, va fi supus unei dezbateri publice cu invitarea tuturor factorilor interesați.

about/methodology.txt · Ultima modificare: 2020/08/10 19:16 de către administrator